سخنرانان کلیدی

پروفسور محسن وفامهر

استاد و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران

موج چهارم فناوری در حوزه های عمران ، معماری و شهر سازی

The Fourth Wave of Technology in Civil Engineering, Architecture and Urbanization

 

پروفسور دکتر احمد آلکان

دانشکده معماری دانشگاه سلجوق، قونیه، ترکیه

آموزه هایی از تجربه شهرسازی در ترکیه

Learning from Turkey’s Urbanization Experience

دکتر احداله اعظمی

گروه معماری دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس (EMU)

آموزه های طراحی صفر انرژي از مسابقات دهکده جهانی خورشیدی

Zero Energy Design (ZED) Lessons Learnt from Solar Decathlon Competition