سخنرانان کلیدی

پروفسور محسن وفامهر

دکترای تخصصی معماری با گرايش تکنولوژی دانشگاه‌علم‌ و‌صنعت‌ ايران

 

پروفسور احمد آلکان

گروه معماری دانشگاه سلجوک

دکتر احداله اعظمی

گروه معماری دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس (EMU)